San Jose Jacksonville,FL

סוג הנכס

מתחם מגורים

השקעה מינימאלית

50,000 $

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

Ponce de Leon Ave, Jacksonville (Fl) 32217 7008

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 38 יחידות, צפי לתשואה שוטפת מידי רבעון ואקזיט ממכירה בתום תקופת ההשקעה