Uteg Chicago,IL

סוג הנכס

מתחם מגורים מסוג Multi Family

השקעה מינימאלית

40,000 $

צפי למכירת הנכס

3-5 שנים

כתובת

Uteg crystal 223-265, Lake illinois

על הפרויקט

רכישה, שיפוץ והשבחה של מתחם מגורים מסוג Multi Family הכולל 48 יחידות, צפי לתשואה שוטפת משכירויות הדירות ופוטנציאל לרווח הון משמעותי ממכירה בתום תקופת ההשקעה